Poniżej prezentujemy wszystkie certyfikowane egzaminy z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania wraz z ich szczegółowymi opisami

 


 

BMAT

The BioMedical Admissions Test to egzamin przedmiotowy sprawdzający wiedzę kandydatów starających się o przyjęcie na studia medyczne, weterynaryjne oraz kierunki pokrewne.

Egzamin BMAT trwa 2 godziny i składa się z następujących części:

Część 1: Zdolności i umiejętności. 60 minut
35 pytań testowych wielokrotnego wyboru lub wymagających podania krótkiej odpowiedzi.

Część 2: Wiedza naukowa i jej zastosowania. 30 minut
27 pytań testowych wielokrotnego wyboru lub wymagających podania krótkiej odpowiedzi.

Część 3: Praca pisemna. 30 minut
Krótkie wypracowanie oparte na jednym z trzech poleceń do wyboru.

Egzamin BMAT dostępny jest we wszystkich centrach egzaminacyjnych British Council w Polsce.

http://www.britishcouncil.org/pl/poland-bmat.htm

 


 

IELTS

International English Language Testing System stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych.

IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym. Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking).

IELTS jest uznawany przez wiele uczelni w Polsce, honorowany przez uniwersytety w krajach anglojęzycznych (np. w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych) oraz respektowany przez instytucje edukacyjne,agencje rządowe i organizacje zawodowe na całym świecie. Pełną listę instytucji uznających egzamin IELTS znajdziesz na stronie http://bandscore.ielts.org

IELTS jest wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii i Kanady w Polsce od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.

IELTS (4 i więcej punktów) wymagany jest przez Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako potwierdzenie kwalifikacji językowych osób starających się o obywatelstwo brytyjskie.

IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.

Dostępne są dwa moduły egzaminu IELTS: Academic (w środowisku biurowym czy akademickim) i General Training (w życiu codziennym). Wybór modułu uzależniony jest od wskazań instytucji, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin.

Moduł Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii.
General Training jest odpowiedni dla osób udających się do krajów angielskojęzycznych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, odbycia stażu, a także dla celów imigracyjnych do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

http://www.britishcouncil.org/pl/poland-ielts.htm

 


 

STEP

Sixth Term Examination Paper jest testem z matematyki, używanym w celu wyłonienia najzdolniejszych kandydatów starających się o przyjęcie na oblegane kierunki studiów matematycznych i pokrewnych.

Każdy moduł egzaminu STEP jest trzygodzinnym pisemnym testem, podzielonym na 3 sekcje: Pure Mathematics (osiem pytań), Mechanics (trzy pytania) i Probability and Statistics (dwa pytania). W trakcie testu zabronione jest używanie kalkulatora. Decyzja, który moduł egzaminu powinien zdawać dany kandydat należy do uczelni.

Egzamin STEP dostępny jest we wszystkich centrach egzaminacyjnych British Council w Polsce.

http://www.britishcouncil.org/pl/poland-step.htm


 

TOLES

Test of Legal English Skills ocenia znajomość prawniczego języka angielskiego i sprawdzają następujące umiejętności:

- posługiwanie się językiem prawniczym stosowanym w światowym handlu;
- pisanie oficjalnych listów oraz komunikację przy pomocy poczty elektronicznej;
- tworzenie dokumentów prawnych;
- poprawne stosowanie struktur gramatycznych;
- posługiwanie się językiem negocjacji.

Egzamin TOLES jest oferowany na trzech poziomach:

TOLES Foundation (poziom A2-B1 Rady Europy): czytanie i pisanie - 1 godz 30 minut;
TOLES Higher (poziom B1-B2 Rady Europy): czytanie i pisanie - 1 godz 30 minut, słuchanie - 30 minut;
TOLES Advanced (poziom B2-C2 Rady Europy): czytanie i pisanie - 2 godz.

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny.

Wyniki egzaminu przedstawione są przy pomocy sześcio-poziomowej skali, która rozciąga się od bardzo niskiego poziomu znajomości języka (GREEN 0 - 100) do poziomu bardzo zaawansowanego (GOLD 451-500).

http://www.britishcouncil.org/pl/poland-legal-english.htm


 

TKT

Teaching Knowledge Test to egzamin dla nauczycieli języka angielskiego oceniający wiedzę na temat nauczania angielskiego jako języka obcego. TKT obejmuje następujące zagadnienia:

- zróżnicowane sposoby nauczania języka
- terminologia w nauczaniu języka
- stosowanie materiałów dydaktycznych
główne elementy planowania lekcji
- metody prowadzenia zajęć z grupą w zależności od potrzeb.

Osoby zdające egzamin powinny znać język angielski co najmniej na poziomie B1 (średnio-zaawansowanym) według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, lecz nie muszą legitymować się żadnym formalnym certyfikatem językowym.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i składa się z następujących modułów:

Moduł 1 – Język oraz podstawy nauki i nauczania języka.
Moduł 2 – Planowanie zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych materiałów w nauczaniu języka.
Moduł 3 – Zarządzanie procesem nauki i nauczania.
Każdy z modułów składa się z 80 pytań i trwa 1 godz. 20 min.

Maksymalna liczba punktów za każdy z modułów wynosi 80. Wyniki prezentowane są w postaci następującej, czterostopniowej skali.

http://www.britishcouncil.org/pl/poland-teaching-knowledge-test-3.htm


 

TOEIC

Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych.

Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.

Egzamin TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:
• Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów
• Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) -
100 pytań / zadań testowych
Sekcja I - interpretacja fotografii 10 pytań
Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 30 pytań
Sekcja III - dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego 30 pytań
Sekcja IV - dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej 30 pytań
Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) -
100 pytań / zadań testowych
Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu 40 pytań
Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego 12 pytań
Sekcja VII
- autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów
- teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym

Odpowiedni wynik egzaminu zalicza lektorat z języka angielskiego na wielu uczelniach w Polsce.

http://www.pl.toeic.eu


 

TOEIC Bridge

TOEIC® Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio-zaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut, zawierając pytania następującego typu:
• interpretacja fotografii,
• zadania typu pytanie-odpowiedź,
• krótkie dialogi.

Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut, w tym:
• uzupełnianie zdań,
• test rozumienia tekstu pisanego.

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można 'oblać'. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

• Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;
• Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;
• Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;
• Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
• Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

TOEIC Bridge jest stosowany przez firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie 'umożliwiającym komunikację', czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:
• Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
• Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
• Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych
• Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

http://www.pl.etseurope.org/home-corpo-poland/produkty/toeic174-bridge/


 

YLE

Cambridge Young Learners English Tests to testy z języka angielskiego oceniające umiejętności językowe dzieci w wieku szkolnym. Są dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers, Flyers.

Testy YLE przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Uczniowie zapisywani są na egzamin wyłącznie grupowo przez swoje szkoły podstawowe lub językowe. Minimalna liczba dzieci w grupie to 10 na jeden z 3 poziomów: Starters, Movers lub Flyers.

YLE obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.
YLE zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę.
YLE dają dzieciom poczucie sukcesu.
YLE pozwalają rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci opanowały język.
YLE zapewniają pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym.

Jak wygląda YLE?

CAMBRIDGE STARTERS po około 100 godzinach nauki
Słuchanie około 20 min.
Czytanie/Pisanie 20 min.
Mówienie około 5 min.
W sumie: 45 min.

CAMBRIDGE MOVERS po około 175 godzinach nauki
Słuchanie około 25 min.
Czytanie/Pisanie 30 min.
Mówienie około 7 min.
W sumie: 62 min.

CAMBRIDGE FLYERS po około 250 godzinach nauki
Słuchanie około 25 min.
Czytanie/Pisanie 40 min.
Mówienie około 9 min.
W sumie: 74 min.

Każda z trzech części testu jest oceniana osobno. Słuchowe i pisemne części testów YLE są sprawdzane w Cambridge, mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz, w sumie 15 tarcz. Zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz i nie mniej niż 3 z każdej części, mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu.

http://www.britishcouncil.org/pl/poland-english-for-children-new.htm